Audity a analýzy v oblasti logistiky a kvality

Provádíme vstupní, výstupní i průběžné audity systémů jakosti a logistických systémů – podle mezinárodních standardů (ISO 9000). Výstupem z těchto auditů je kromě standardní zprávy o stavu daného systému také “Zadání pro projekt (program) realizace změn”. Na toto zadání pak podle potřeby navazují vlastní analýzy logistických a kvalitativních funkcí systému řízení firmy v rozsahu, který umožní sestavit a dokumentovat “Projekt (program) realizace změn”.


Návrhy projektů systémů

Na základě vstupního auditu a navazujících analýz systému řízení firmy sestavujeme a dokumentujeme “Projekt realizace změn” s následujícím rámcovým obsahem :

 1. Projektové a realizační cíle projektu
 2. Specifikace funkcí systému a jeho prvků
 3. Organizačně technické zabezpečení projektu
 4. Harmonogram projektu a jeho supervize
 5. Rozpočet a ekonomická návratnost projektu

Odbornou pomoc při realizaci projektů

Při realizaci projektů poskytujeme odbornou pomoc formou:

 • projektové řízení
 • supervize projektu
 • školení a trénink
 • vedení odborných workshopů
 • odborné konzultace s řešiteli úloh
 • řešení zadaných úloh

Standardní vnitropodnikové a otevřené kurzy/školení

Komplexní vzdělávání Specializované kurzy
Standardní Nestandardní Logistika i jakost
Logistika
(12-18 dnů)
Jakost
(12- 18 dnů)
LM
Logistický management
TQM
Komplexní řízení jakosti
Podle konkrétní potřeby zákazníka (prakticky celá oblast logistiky a řízení jakosti) TOC
Teorie úzkých míst a vybrané aplikace
HD
Hodnocení dodavatelů
RD
Regulační diagramy
QFD
Quality Function Deployment
FMEA
Analýza možných vad a následků
M-ŘJ
Úvodní kurz o jakosti pro management
M-ZL
Uvodní kurz o logistice pro management
ŘZ
Řízení zásob
PV
Plánování výroby
FD
Fyzická distribuce
ZSJ
Zavádění systémů
jakosti

IAJ
Interní auditoři jakosti
NŘJ
Nástroje řízení jakosti
SPC
Statistické řízení procesů

Konzultace a řešení konkrétních problémů klientů

Formou konzultací, vedením workshopů a samostatným vypracováním úloh podle zadání řešíme problémy, které pokrývají obory INTEGRÁLNÍ LOGISTIKA a MANAGEMENT KVALITY. Nejčastěji to bývají některé z následujících problémových oblastí :

 • řízení zásob
 • stanovování pojistných zásob
 • plánování a řízení výroby
 • rozvrhování výrobních operací
 • řízení nedokončené výroby
 • řízení zásob v dodavatelském řetězci
 • uplatnění konceptu úzkých míst při řízení
 • predikce poptávky
 • distribuční úlohy
 • řízení skladování a manipulace
 • HACCP
 • metrologie
 • hodnocení dodavatelů
 • odstraňování neshod a jejich prevence
 • cíle jakosti a jejich měření
 • management zdrojů
 • IT pro logistiku a kvalitu
 • organizace logistiky ve firmě
 • definice odpovědností a pravomocí
 • atp.

Interim management

Poskytování odborné kapacity (logistik, manažer jakosti) na “mezidobí”, ve kterém potřebuje zákazník navýšit kapacitu v dané odbornosti za účelem realizace požadovaných změn. Může jít o zavedení systému jakosti, organizace a zprovoznění nového distribučního systému, zavedení konceptu úzkých míst do metodologie plánování a řízení výroby atd. O interim managementu hovoříme tehdy, je-li působení poradce průběžné (každodenní nebo téměř každodenní) a to v období měsíců – například tři dny v týdnu po dobu šesti měsíců.

Jde o moderní způsob poradenské služby, která jednak přináší rychlé a kvalitní výsledky a jednak po sobě zanechají nemalý vklad v dovednostech a znalostech těch, kteří s interim managerem v době jeho působnosti spolupracovali.

Interim management je nový a přitom již vyzkoušený způsob, jak dosazovat správné lidi na správná místa, ve správný čas a zde navíc na správnou dobu !